Information security

Бүх хэлбэрийн мэдээлэл, холбогдох дэд бүтцийн нууцлагдсан, бүрэн бүтэн, хүртээмжтэй байдлыг хангаж, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвараа хадгалж буй мэдээллийн орчин болон нөөцүүдийн тогтвортой байдлыг ойлгож болно.