Science

“Мэдлэг” гэсэн утгатай, scientia гэсэн латин үгнээс үүсэлтэй бөгөөд шинжлэх ухааны судалгааны арга дээр тулгуурласан мэдлэгийн цогц, өөрөөр хэлбэл судалгааны үр дүнгээр гарган авсан, зохион байгуулалтанд оруулсан мэдлэг юм.

Engineering

Шинжлэх ухаан, техникийн ололтыг хэрэглэх, байгалийн хууль, нөөц баялгийг ашиглах замаар хүн төрөлхтөний өмнө тавигдаж буй зорилт, зорилго, асуудлыг шийдвэрлэх нь инженерийн шинжлэх ухааны гол зорилго болно.

Technology

Орчинтойгоо зохицож, зохицуулах зорилгоор багаж урлалийг хэрэглэх, түүний ашиглалтын талаарх өргөн утга хүрээний ойлголт юм. Систем, зохион байгуулалтын хэлбэр, техник зэрэг илүү өргөн хүрээтэй ойлголтыг ч хамруулж болдог.

Information security

Бүх хэлбэрийн мэдээлэл, холбогдох дэд бүтцийн нууцлагдсан, бүрэн бүтэн, хүртээмжтэй байдлыг хангаж, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвараа хадгалж буй мэдээллийн орчин болон нөөцүүдийн тогтвортой байдлыг ойлгож болно.