Чулуунбат Б

URAN-U238

1+ За сүүлийн үед ураны аюул гэж их яригдах болсон тул УРАН-ны талаар маш товч мэдээлэл хүргэхээр…